You are here

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

วันที่ เรื่อง
01/07/2019 ประกาศรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562
03/06/2019 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
03/06/2019 รายงานการบริหารการจัดการสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้รูปแบบกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
01/04/2019 การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
08/01/2019 การศึกษาการศึกษาความสามารถในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้านการหยิบจับสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่รับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการประทาย
01/01/2019 ผลการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีอายุ 0-7 ปี โดย การใช้กิจกรรมศิลปะบำบัด ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
03/11/2018 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับผลการพิจารณาทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
02/08/2018 ประกาศรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561
15/06/2018 การพัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมการสัมผัสสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องการทางการเห็น ปีการศึกษา 2561