You are here

คำสั่งศูนย์ฯ เขตฯ 11

วันที่ เลขที่หนังสือ เอกสาร
01/08/2018 ที่ ๑๕๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามสายงานบริหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จ.นครราชสีมา
02/03/2018 ที่ ๗๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๔๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๔๐๓/๒๕๖๐ อนุญาตให้พนักงานราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๔๐๒/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๔๐๑/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ขาราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๔๐๐/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๙๘/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๙๗/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๙๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามสายงานบริหารงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา (แก้ไขเพิ่มเติม)
02/03/2018 ที่ ๓๙๒/๒๕๖๐ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ (นางมันทนา โพธิ์กัณฑ์ ตำแหน่งครู คศ.๒)
02/03/2018 ที่ ๓๙๑/๒๕๖๐ อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ (นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภา ตำแหน่งครู คศ.๒ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ)
02/03/2018 ที่ ๓๙๐/๒๕๖๐ อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๘๙/๒๕๖๐ อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ (นายประพันธ์ วงศ์คำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย)
02/03/2018 ที่ ๓๘๗/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ (นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ)
02/03/2018 ที่ ๓๘๖/๒๕๖๐ เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๘๓/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการ และลูกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๗๙/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๗๔/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๗๑/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามสายงานบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา