You are here

กลุ่มบริหารวิชาการ

วันที่ เอกสาร
08/05/2019 วช5 แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน-2562-ปรับปรุง
01/03/2019 สมุดรายงานผลการพัฒนานักเรียน 2561 - หน่วยบริการ
01/03/2019 สมุดรายงานผลการพัฒนานักเรียน 2561 - ศูนย์ฯใหญ่
24/02/2019 รายงานผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม IEP
28/01/2019 บันทึกข้อความส่งต่อภายใน
28/01/2019 บันทึกข้อความส่งต่อภายนอก
06/11/2018 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา
06/11/2018 บันทึกข้อความแจ้งผู้เรียนเสียชีวิต
04/05/2018 วช1 ใบสมัครขอรับบริการ
04/05/2018 วช2 แบบซักประวัติ
15/05/2018 วช4 แบบคัดกรอง
16/05/2018 วช6 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
16/05/2018 วช8 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ศูนย์ฯใหญ่
07/06/2018 วช8 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) หน่วยบริการ
16/05/2018 วช8.2 แผนห้องเรียนพิเศษ (กาย กิจ ฝึกพูด จิต)
16/05/2018 วช8.1 แผนการสอนห้องพิเศษ
06/11/2018 วช.10 บันทึกการปรับปรุงทบทวนแผน-IEP
16/05/2018 วช11 แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามแผน IEP (รอบ 6 เดือน)
08/03/2018 บันทึกข้อตกลงร่วมมือการดูแลสุขภาพเด็กพิการ
08/03/2018 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษ