You are here

พนักงานราชการ

นางสาวปิยะมาตย์ ภาโส
นางสาวปิยะมาตย์ ภาโส
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายรัฐกร เสนาปักษ์
นายรัฐกร เสนาปักษ์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายธนพล สีสิมมา
นายธนพล สีสิมมา
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางศิริรัตน์ หมอสัมฤทธิ์
นางศิริรัตน์ หมอสัมฤทธิ์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายสิทธิพร สุวรรณ
นายสิทธิพร สุวรรณ
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายไพรัตน์ จำเนียรแพทย์
นายไพรัตน์ จำเนียรแพทย์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวกัญรัตน์ น้อยกลาง
นางสาวกัญรัตน์ น้อยกลาง
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวรุ่งอรุณ ภาคกลาง
นางสาวรุ่งอรุณ ภาคกลาง
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายฐาปนา คำสมัย
นายฐาปนา คำสมัย
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวสุพัตรา อินทะกูล
นางสาวสุพัตรา อินทะกูล
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวนงนุช ล้ำเลิศ
นางสาวนงนุช ล้ำเลิศ
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาววริศรา สุวรรณ
นางสาววริศรา สุวรรณ
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวรังสิยา ศรีมหันต์
นางสาวรังสิยา ศรีมหันต์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายสามารถ รัตนันยา
นายสามารถ รัตนันยา
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ฯ สีคิ้ว
นางสาวปาณิสรา กระต่ายทองทูล
นางสาวปาณิสรา กระต่ายทองทูล
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ฯ สีคิ้ว
นางชีวารัตน์ ฐานไชยยิ่ง
นางชีวารัตน์ ฐานไชยยิ่ง
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ฯ คง
นายธงชัย ปุ่นประโคน
นายธงชัย ปุ่นประโคน
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ฯ คง
นางสาวสุนิสา เขียวพรม
นางสาวสุนิสา เขียวพรม
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ฯ คง
นายอนันต์ธนา ทองภูธรณ์
นายอนันต์ธนา ทองภูธรณ์
พนักงานราชการ (ปฏิบัติหน้าที่ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก) รร.ถนนสุรนารายณ์
นางวีณา เสนาปักษ์
นางวีณา เสนาปักษ์
พนักงานราชการ (ปฏิบัติหน้าที่ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก) รร.เมืองนครราชสีมา
นางสาวภัทรสุดา ตั้งกิจเกียรติกุล
นางสาวภัทรสุดา ตั้งกิจเกียรติกุล
พนักงานราชการ (ปฏิบัติหน้าที่ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก) รร.สวนหม่อน