You are here

ข้าราชการครู

นายสมศรี กะไรยะ
นายสมศรี กะไรยะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางมันทนา โพธิ์กัณฑ์
นางมันทนา โพธิ์กัณฑ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางกานต์พิชชา ฤทธิไชย
นางกานต์พิชชา ฤทธิไชย
ครู
นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์
นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์
ครู
นางธารินี หรี่เรไร
นางธารินี หรี่เรไร
ครู
นายปริญธิวัชร์ แช่มสูงเนิน
นายปริญธิวัชร์ แช่มสูงเนิน
ครู
นางสาวสกาวเดือน ศรีหนองโคตร
นางสาวสกาวเดือน ศรีหนองโคตร
ครู
นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียว
นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียว
ครู
นางสาวจิรดา นันตาเวียง
นางสาวจิรดา นันตาเวียง
ครู
นางวันวิสา รัตนรส
นางวันวิสา รัตนรส
ครู
นายประพันธ์ วงค์คำ
นายประพันธ์ วงค์คำ
ครู
นางสาวสุทธิลักณ์  จิตพิศุทธิ์
นางสาวสุทธิลักณ์ จิตพิศุทธิ์
ครู
นางสาวนัยนา จั่นเพ็ชร
นางสาวนัยนา จั่นเพ็ชร
ครู
นางมุกดา จ้อจันทึก
นางมุกดา จ้อจันทึก
ครู
นายตรรกเวทย์ ตงศิริ
นายตรรกเวทย์ ตงศิริ
ครู
นายอภิเดช วิรัญจะ
นายอภิเดช วิรัญจะ
ครู
นางสาวยอดขวัญ กุลเกตุ
นางสาวยอดขวัญ กุลเกตุ
ครู
นางสาวจิราพร คงโนนกอก
นางสาวจิราพร คงโนนกอก
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ชัย บุราณรมย์
ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ชัย บุราณรมย์
ครูผู้ช่วย
นางสาวกัญณภัทร พลศรี
นางสาวกัญณภัทร พลศรี
ครูผู้ช่วย
นางสาวดุสิตา สันซัง
นางสาวดุสิตา สันซัง
ครูผู้ช่วย
นางสาวปรัชญาภรณ์ ฟักเอี่ยม
นางสาวปรัชญาภรณ์ ฟักเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
นางสาวจตุรพร โทแก้ว
นางสาวจตุรพร โทแก้ว
ครูผู้ช่วย
นายภิญโญ แสงสกุล
นายภิญโญ แสงสกุล
ครูผู้ช่วย
นางนันทิยา บุศย์ปรีชา
นางนันทิยา บุศย์ปรีชา
ช่วยราชการ