You are here

ข้าราชการครู

นายสมศรี กะไรยะ
นายสมศรี กะไรยะ
ครู คศ.2
นางมันทนา โพธิ์กัณฑ์
นางมันทนา โพธิ์กัณฑ์
ครู คศ.2
นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์
นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์
ครู คศ.2
นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์
นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์
ครู คศ.2
นางกานต์พิชชา ฤทธิไชย
นางกานต์พิชชา ฤทธิไชย
ครู คศ.1
นางธารินี หรี่เรไร
นางธารินี หรี่เรไร
ครู คศ.1
นายปริญธิวัชร์ แช่มสูงเนิน
นายปริญธิวัชร์ แช่มสูงเนิน
ครู คศ.1
นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียว
นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียว
ครู คศ.1
ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ชัย บุราณรมย์
ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ชัย บุราณรมย์
ครู คศ.1
นางวันวิสา รัตนรส
นางวันวิสา รัตนรส
ครู คศ.1
นางสาวนัยนา จั่นเพ็ชร
นางสาวนัยนา จั่นเพ็ชร
ครู คศ.1
นางมุกดา จ้อจันทึก
นางมุกดา จ้อจันทึก
ครู คศ.1
นายตรรกเวทย์ ตงศิริ
นายตรรกเวทย์ ตงศิริ
ครู คศ.1
นายอภิเดช วิรัญจะ
นายอภิเดช วิรัญจะ
ครู คศ.1
นางสาวสุทธิลักณ์ จิตพิศุทธิ์
นางสาวสุทธิลักณ์ จิตพิศุทธิ์
ครู คศ.1
นางสาวยอดขวัญ กุลเกตุ
นางสาวยอดขวัญ กุลเกตุ
ครู คศ.1
นางสาวจิราพร คงโนนกอก
นางสาวจิราพร คงโนนกอก
ครู คศ.1
นางสาวดุจดาว จินกลาง
นางสาวดุจดาว จินกลาง
ครู คศ.1
นางสาวพัชรมัย สีขาว
นางสาวพัชรมัย สีขาว
ครู คศ.1
นางสาวกัญณภัทร พลศรี
นางสาวกัญณภัทร พลศรี
ครู คศ.1
นางสาวดุสิตา สันซัง
นางสาวดุสิตา สันซัง
ครู คศ.1
นางสาวจตุรพร โทแก้ว
นางสาวจตุรพร โทแก้ว
ครู คศ.1
นายภิญโญ แสงสกุล
นายภิญโญ แสงสกุล
ครู คศ.1
นางสาวบุริมนาถ มีขันหมาก
นางสาวบุริมนาถ มีขันหมาก
ครูผู้ช่วย
นางสาวพิมพ์ชนก เลียบสันเทียะ
นางสาวพิมพ์ชนก เลียบสันเทียะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวรังษิยา มานิชย์สาร
นางสาวรังษิยา มานิชย์สาร
ครูผู้ช่วย
นางสาวพิกุล วงษาเวียง
นางสาวพิกุล วงษาเวียง
ครูผู้ช่วย
นางสาวนรินทร เพชรรัตน์
นางสาวนรินทร เพชรรัตน์
ครูผู้ช่วย
นางสาวประภาศรี ธนสารวิมล
นางสาวประภาศรี ธนสารวิมล
ครูผู้ช่วย
นายทรงศักดิ์ พลคง
นายทรงศักดิ์ พลคง
ครูผู้ช่วย
นางสาวโชติกา ผลพล
นางสาวโชติกา ผลพล
ครูผู้ช่วย
นางสาวเบญจพร สืบเทพ
นางสาวเบญจพร สืบเทพ
ครูผู้ช่วย
นางสาวปิยาภรณ์ รักษาภายใน
นางสาวปิยาภรณ์ รักษาภายใน
ครูผู้ช่วย
นายฐาปนา คำสมัย
นายฐาปนา คำสมัย
ครูผู้ช่วย
นายสามารถ รัตนันยา
นายสามารถ รัตนันยา
ครูผู้ช่วย
นายณรงค์ อุดมแตง
นายณรงค์ อุดมแตง
ครูผู้ช่วย
นายญาธิป ตังนิธภัทร
นายญาธิป ตังนิธภัทร
ครูผู้ช่วย
นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎ
นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎ
ครูผู้ช่วย
นางธีราพร เจริญยิ่ง
นางธีราพร เจริญยิ่ง
ครูผู้ช่วย
นางแพรวนภา รวมกลาง
นางแพรวนภา รวมกลาง
ครูผู้ช่วย
นางสาวขนิษฐา สมบัติ
นางสาวขนิษฐา สมบัติ
ครูผู้ช่วย
นางสาวแพรวพราว เมืองแสน
นางสาวแพรวพราว เมืองแสน
ครูผู้ช่วย
นางสาวกิติยา แสงจันทร์
นางสาวกิติยา แสงจันทร์
ครูผู้ช่วย
นางสาวนลนีย์ คงไชย
นางสาวนลนีย์ คงไชย
ครูผู้ช่วย
นายอภิทักษ์ ขอเสริมกลาง
นายอภิทักษ์ ขอเสริมกลาง
ครูผู้ช่วย
นางสาวพรรษา วงค์ไชย
นางสาวพรรษา วงค์ไชย
ครูผู้ช่วย
นางสาวปาณิสรา กระต่ายทองกูล
นางสาวปาณิสรา กระต่ายทองกูล
ครูผู้ช่วย
นายอารัมภ์ ปลั่งกลาง
นายอารัมภ์ ปลั่งกลาง
ครูผู้ช่วย
นายอุกฤษฏ์ ทองสันทัด
นายอุกฤษฏ์ ทองสันทัด
ครูผู้ช่วย
นางนันทิยา บุศย์ปรีชา
นางนันทิยา บุศย์ปรีชา
ช่วยราชการ
นางสาววาสนา ชอบมะลัง
นางสาววาสนา ชอบมะลัง
ช่วยราชการ