You are here

ทำเนียบบุคลากร

ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน
ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณโรจน
ผู้อำนวยการ
ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ
ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ
รองผู้อำนวยการ
นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภา
นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
นายวรพล ธุลีจันทร์
นายวรพล ธุลีจันทร์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
นายสมศรี กะไรยะ
นายสมศรี กะไรยะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางมันทนา โพธิ์กัณฑ์
นางมันทนา โพธิ์กัณฑ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางกานต์พิชชา ฤทธิไชย
นางกานต์พิชชา ฤทธิไชย
ครู
นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์
นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์
ครู
นางธารินี หรี่เรไร
นางธารินี หรี่เรไร
ครู
นายปริญธิวัชร์ แช่มสูงเนิน
นายปริญธิวัชร์ แช่มสูงเนิน
ครู
นางสาวสกาวเดือน ศรีหนองโคตร
นางสาวสกาวเดือน ศรีหนองโคตร
ครู
นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียว
นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียว
ครู
นางสาวจิรดา นันตาเวียง
นางสาวจิรดา นันตาเวียง
ครู
นางวันวิสา รัตนรส
นางวันวิสา รัตนรส
ครู
นายประพันธ์ วงค์คำ
นายประพันธ์ วงค์คำ
ครู
นางสาวสุทธิลักณ์ จิตพิศุทธิ์
นางสาวสุทธิลักณ์ จิตพิศุทธิ์
ครู
นางสาวนัยนา จั่นเพ็ชร
นางสาวนัยนา จั่นเพ็ชร
ครู
นางมุกดา จ้อจันทึก
นางมุกดา จ้อจันทึก
ครู
นายตรรกเวทย์ ตงศิริ
นายตรรกเวทย์ ตงศิริ
ครู
นายอภิเดช วิรัญจะ
นายอภิเดช วิรัญจะ
ครู
นางสาวยอดขวัญ กุลเกตุ
นางสาวยอดขวัญ กุลเกตุ
ครู
นางสาวจิราพร คงโนนกอก
นางสาวจิราพร คงโนนกอก
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ชัย บุราณรมย์
ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ชัย บุราณรมย์
ครูผู้ช่วย
นางสาวกัญณภัทร พลศรี
นางสาวกัญณภัทร พลศรี
ครูผู้ช่วย
นางสาวดุสิตา สันซัง
นางสาวดุสิตา สันซัง
ครูผู้ช่วย
นางสาวปรัชญาภรณ์ ฟักเอี่ยม
นางสาวปรัชญาภรณ์ ฟักเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
นางสาวจตุรพร โทแก้ว
นางสาวจตุรพร โทแก้ว
ครูผู้ช่วย
นายภิญโญ แสงสกุล
นายภิญโญ แสงสกุล
ครูผู้ช่วย
นางนันทิยา บุศย์ปรีชา
นางนันทิยา บุศย์ปรีชา
ช่วยราชการ
นางสาวปิยะมาตย์ ภาโส
นางสาวปิยะมาตย์ ภาโส
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายรัฐกร เสนาปักษ์
นายรัฐกร เสนาปักษ์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายธนพล สีสิมมา
นายธนพล สีสิมมา
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางศิริรัตน์ หมอสัมฤทธิ์
นางศิริรัตน์ หมอสัมฤทธิ์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายสิทธิพร สุวรรณ
นายสิทธิพร สุวรรณ
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายไพรัตน์ จำเนียรแพทย์
นายไพรัตน์ จำเนียรแพทย์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวกัญรัตน์ น้อยกลาง
นางสาวกัญรัตน์ น้อยกลาง
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวรุ่งอรุณ ภาคกลาง
นางสาวรุ่งอรุณ ภาคกลาง
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายฐาปนา คำสมัย
นายฐาปนา คำสมัย
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวสุพัตรา อินทะกูล
นางสาวสุพัตรา อินทะกูล
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวนงนุช ล้ำเลิศ
นางสาวนงนุช ล้ำเลิศ
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาววริศรา สุวรรณ
นางสาววริศรา สุวรรณ
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวรังสิยา ศรีมหันต์
นางสาวรังสิยา ศรีมหันต์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายสามารถ รัตนันยา
นายสามารถ รัตนันยา
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ฯ สีคิ้ว
นางสาวปาณิสรา กระต่ายทองทูล
นางสาวปาณิสรา กระต่ายทองทูล
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ฯ สีคิ้ว
นางชีวารัตน์ ฐานไชยยิ่ง
นางชีวารัตน์ ฐานไชยยิ่ง
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ฯ คง
นายธงชัย ปุ่นประโคน
นายธงชัย ปุ่นประโคน
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ฯ คง
นางสาวสุนิสา เขียวพรม
นางสาวสุนิสา เขียวพรม
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ฯ คง
นายอนันต์ธนา ทองภูธรณ์
นายอนันต์ธนา ทองภูธรณ์
พนักงานราชการ (ปฏิบัติหน้าที่ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก) รร.ถนนสุรนารายณ์
นางวีณา เสนาปักษ์
นางวีณา เสนาปักษ์
พนักงานราชการ (ปฏิบัติหน้าที่ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก) รร.เมืองนครราชสีมา
นางสาวภัทรสุดา ตั้งกิจเกียรติกุล
นางสาวภัทรสุดา ตั้งกิจเกียรติกุล
พนักงานราชการ (ปฏิบัติหน้าที่ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก) รร.สวนหม่อน