You are here

เป้าประสงค์ (Goals)

คนพิการและครอบครัวได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข