You are here

พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาระบบการให้บริการ ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) ช่วงเชื่อมต่อและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน
๒. พัฒนาครูและบุคลากร ผู้ดูแลคนพิการ และผู้เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้ เจตคติและทักษะในการพัฒนาคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษาจากภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคนพิการ