You are here

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เป็นเลิศในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน