You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร ศกศ. เขต ๑๑ หน่วยบริการเทพารักษ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเทพารักษ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2661
วันที่: 01/02/2018
อ่าน: 105
บุคลากร ศกศ. เขต ๑๑ หน่วยบริการปักธงชัย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ศป.ปส.อ.ปักธงชัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
วันที่: 01/02/2018
อ่าน: 109
บุคลากร ศกศ. เขต ๑๑ หน่วยบริการแก้งสนามนาง เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนส่วนหัวหน้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) ประจำอำเภอ คณะกรรมการ ศป.ปส.อ.แก้งสนามนาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันที่: 01/02/2018
อ่าน: 118
บุคลากร ศกศ. เขต ๑๑ หน่วยบริการขามสะแกแสง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอขามสะแกแสง ครั้งที่ 2/2561
วันที่: 01/02/2018
อ่าน: 163
บุคลากร ศกศ. เขต ๑๑ หน่วยบริการด่านขุนทด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอด่านขุนทดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
วันที่: 01/02/2018
อ่าน: 131
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา กลุ่มสถานศึกษาสังกัด สศศ. กลุ่ม ๔ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง
วันที่: 01/02/2018
อ่าน: 118
วิทยากรในการอบรมโครงการประชุมวิชาการมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ CUP แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่: 31/01/2018
อ่าน: 195
ต้อนรับ พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ดร.ณปภา บุญคง ประธานชมรมแม่บ้านข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และคณะ
วันที่: 31/01/2018
อ่าน: 968
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
วันที่: 30/01/2018
อ่าน: 149
เข้าร่วม
วันที่: 30/01/2018
อ่าน: 200