You are here

การล้างมือ 7 ขั้นตอน (ภาษามือ)

นอกจากจะรู้จักกับ ไวรัส COVID-19 หรือที่เราคุ้นกันในเชื่อเดิมว่า ไวรัสโคโรนา โรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต แต่ครั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 9 ได้เล็งเห็นถึงเด็กกลุ่มพิเศษ ที่ควรได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวการดูแลตนเอง จึงได้จัดทำวีดิทัศน์ภาษามือ เพียงหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถให้เด็กพิเศษกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเข้าใจ รับรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ได้มากขึ้นแล้วจาก EP1 - https://www.youtube.com/watch?v=spbVG... การล้างมือ 7 ขั้นตอน คือวิธีปฏิบัติที่สำคัญ ที่น้องๆเด็กกลุ่มพิเศษนี้ ควรที่จะได้รับรู้ และใช้ในการดูแลตนเองได้มากขึ้น

โดย: กรมอนามัย โคราช