You are here

การเคลื่อนย้ายผู้เรียนขึ้นรถเข็นในนักเรียนที่ยังไม่มีความมั่นคงในการยืน

-

ผู้จัดทำ: 
นักกายภาพบำบัด
ตำแหน่ง: 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา