You are here

การฝึกลุกขึ้นยืนจากท่านั่งบนเก้าอี้

-

ผู้จัดทำ: 
นักกายภาพบำบัด
ตำแหน่ง: 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา