You are here

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ เอกสาร
26/08/2018 ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบ 60 ครั้งที่ 10
22/01/2018 อบรมการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูด
22/01/2018 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ผอ.
22/01/2018 ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
22/01/2018 ไปสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
22/01/2018 ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการเรียนรวม
22/01/2018 ประชุมวางแผนแนวทางการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศ
22/01/2018 อบรมพัฒนาบุคลากรลูกจ้าง
22/01/2018 ประชุมสัมมนาโครงการนักกีฬาอนุชน
22/01/2018 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ ครั้งที่ 18
22/01/2018 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ชัยภูมิ
22/01/2018 ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินกองทุน