You are here

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ เอกสาร
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการเมือง
26/08/2018 นิเทศเรียนรวมติดตามการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา
26/08/2018 แข่งขันกีฬา สมิหลาเกมส์ 35
26/08/2018 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
26/08/2018 แต่งตั้งกรรมการ โคราชเกมส์
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการชุมพวง
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการสีคิ้ว
26/08/2018 สพฐ.สัญจร 1
26/08/2018 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว กรณีพิเศษ
26/08/2018 แบบตอบรับ SPBB
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการโนนสูง
26/08/2018 ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบ 60 ครั้งที่ 9
26/08/2018 แต่งตั้งครูกิตติศักดิ์ปฏิบัติหน้าที่รอง
26/08/2018 ประชุมสนทนากลุ่มโครงการ
26/08/2018 แต่งตั้งคณะกรรมการ วันมาฆบูชา
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการคง
26/08/2018 อบรมครูผุ้ช่วย รุ่น 1
26/08/2018 คำสั่งไปราชการ Art for All
26/08/2018 วิทยากรจัดทำ IEP รุ่นที่ 3
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการ ลำทะเมนชัย