You are here

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ เอกสาร
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการ เขต 6
26/08/2018 ประชุม สพฐ. สัญจร
26/08/2018 วิทยากรจัดทำ IEP ร.ร.วชิราลงกรณวราราม
26/08/2018 คำสั่งไปราชการ จัดบูธนิทรรศการ รพ
26/08/2018 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก Best Practices
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการปักธงชัย
26/08/2018 แต่งตั้งครูกนกพรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
26/08/2018 ประชุมวิพากษ์และปรับเอกสารหลักสูตร
26/08/2018 แต่งตั้งกรรมการ ค้นหาผู้พิการรายใหม่ครั้งที่3
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการพิมาย
26/08/2018 ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบ 60 ครั้งที่ 10
26/08/2018 อบรมเครือข่ายครูแนะแนว
26/08/2018 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ค. 60
26/08/2018 วิทยากรจัดทำ IEP รุ่นที่ 2
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการ เขต 2
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการเสิงสาง
26/08/2018 จัดนิทรรศการอาชาบำบัด
26/08/2018 พัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ
26/08/2018 ตอบรับเผยแพร่ นายทิวากร
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการบ้านเหลื่อม