You are here

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ เอกสาร
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการปากช่อง
26/08/2018 ติดตามการออกนิเทศในจังหวัดนครราชสีมา
26/08/2018 วิทยากรให้ความรู้และคัดกรองปัญหาต่างๆ ในเด็กวัยเรียน
26/08/2018 ตอบรับเผยแพร่ นางจริญ
26/08/2018 ประชุมเสวนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
26/08/2018 แต่งตั้งคณะดำเนินงานกิจกรรมวันกำหนด ร.ร.นายร้อย จปร
26/08/2018 อบรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา
26/08/2018 ประชุมยกระดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษากลุ่ม 4
26/08/2018 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บร่องรอยประเมินคุณภาพภายใน 59 เพิ่มเติม
26/08/2018 เวร มีนา สีคิ้ว
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการโนนแดง
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการเมือง
26/08/2018 นิเทศเรียนรวมติดตามการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา
26/08/2018 วิทยากรจัดทำ IEP เขต 7 รุ่น 1
26/08/2018 ตอบรับเผยแพร่ นางผกาพรรณ์
26/08/2018 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯ เจ็บป่วยเรื้อรัง
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการสีคิ้ว
26/08/2018 แข่งขันกีฬา สมิหลาเกมส์ 35
26/08/2018 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
26/08/2018 แต่งตั้งกรรมการ โคราชเกมส์