You are here

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ เอกสาร
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการ เขต 2
26/08/2018 ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบ 60 ครั้งที่ 10
26/08/2018 อบรมเครือข่ายครูแนะแนว
26/08/2018 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ค. 60
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการบ้านเหลื่อม
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการเสิงสาง
26/08/2018 จัดนิทรรศการอาชาบำบัด
26/08/2018 พัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ
26/08/2018 ตอบรับเผยแพร่ นายทิวากร
26/08/2018 คำสังวันเข้าพรรษา 60
26/08/2018 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษา
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการเมืองยาง
26/08/2018 สัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3
26/08/2018 อบรมครูผุ้ช่วย รุ่นที่ 2
26/08/2018 คำสั่งไปราชการ อบรม Work system
26/08/2018 ประชุมเสวนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการปากช่อง
26/08/2018 ติดตามการออกนิเทศในจังหวัดนครราชสีมา
26/08/2018 วิทยากรให้ความรู้และคัดกรองปัญหาต่างๆ ในเด็กวัยเรียน
26/08/2018 ตอบรับเผยแพร่ นางจริญ