You are here

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ เอกสาร
08/03/2018 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษ
04/05/2018 วช2 แบบซักประวัติ
16/05/2018 วช8.1 แผนการสอนห้องพิเศษ
06/11/2018 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา
01/03/2019 สมุดรายงานผลการพัฒนานักเรียน 2561 - หน่วยบริการ
08/03/2018 บันทึกข้อตกลงร่วมมือการดูแลสุขภาพเด็กพิการ
30/01/2018 แบบสำรวจการส่งต่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
16/05/2018 วช6 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
07/06/2018 วช8 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) หน่วยบริการ
28/01/2019 บันทึกข้อความส่งต่อภายใน
08/03/2018 คู่มือสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก
15/05/2018 วช4 แบบคัดกรอง
16/05/2018 วช8.2 แผนห้องเรียนพิเศษ (กาย กิจ ฝึกพูด จิต)
06/11/2018 วช.10 บันทึกการปรับปรุงทบทวนแผน-IEP
01/03/2019 สมุดรายงานผลการพัฒนานักเรียน 2561 - ศูนย์ฯใหญ่
02/03/2018 แผนพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห่งชาติ
04/05/2018 วช1 ใบสมัครขอรับบริการ
16/05/2018 วช8 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ศูนย์ฯใหญ่
06/11/2018 บันทึกข้อความแจ้งผู้เรียนเสียชีวิต
24/02/2019 รายงานผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม IEP
วันที่ เอกสาร
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการปักธงชัย
26/08/2018 ประชุมวิพากษ์และปรับเอกสารหลักสูตร
22/01/2018 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ชัยภูมิ
26/08/2018 สัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3
26/08/2018 คำสั่งไปราชการ อบรม Work system
26/08/2018 คำสังวันเข้าพรรษา 60
26/08/2018 นิเทศเรียนรวมติดตามการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา
26/08/2018 ตอบรับเผยแพร่ นางผกาพรรณ์
26/08/2018 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯ เจ็บป่วยเรื้อรัง
26/08/2018 แต่งตั้งครูกิตติศักดิ์ปฏิบัติหน้าที่รอง
26/08/2018 แต่งตั้งคณะกรรมการ วันมาฆบูชา
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการคง
26/08/2018 อบรมจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
26/08/2018 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการ เขต 7
26/08/2018 วิทยากรจัดทำ IEP ร.ร.วชิราลงกรณวราราม
22/01/2018 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ ครั้งที่ 18
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการ เขต 6
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการเสิงสาง
26/08/2018 พัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ