You are here

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ เอกสาร
16/05/2018 วช8.2 แผนห้องเรียนพิเศษ (กาย กิจ ฝึกพูด จิต)
06/11/2018 วช.10 บันทึกการปรับปรุงทบทวนแผน-IEP
01/03/2019 สมุดรายงานผลการพัฒนานักเรียน 2561 - ศูนย์ฯใหญ่
02/03/2018 แผนพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห่งชาติ
04/05/2018 วช1 ใบสมัครขอรับบริการ
16/05/2018 วช8 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ศูนย์ฯใหญ่
06/11/2018 บันทึกข้อความแจ้งผู้เรียนเสียชีวิต
24/02/2019 รายงานผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม IEP
08/03/2018 คู่มือการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มEI
08/05/2019 วช5 แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน-2562-ปรับปรุง
16/05/2018 วช11 แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามแผน IEP (รอบ 6 เดือน)
28/01/2019 บันทึกข้อความส่งต่อภายนอก
08/03/2018 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษ
04/05/2018 วช2 แบบซักประวัติ
16/05/2018 วช8.1 แผนการสอนห้องพิเศษ
06/11/2018 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา
01/03/2019 สมุดรายงานผลการพัฒนานักเรียน 2561 - หน่วยบริการ
08/03/2018 บันทึกข้อตกลงร่วมมือการดูแลสุขภาพเด็กพิการ
30/01/2018 แบบสำรวจการส่งต่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
16/05/2018 วช6 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
วันที่ เอกสาร
26/08/2018 แต่งตั้งครูกนกพรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
26/08/2018 แต่งตั้งกรรมการ ค้นหาผู้พิการรายใหม่ครั้งที่3
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการพิมาย
26/08/2018 อบรมครูผุ้ช่วย รุ่นที่ 2
26/08/2018 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษา
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการเมืองยาง
26/08/2018 วิทยากรจัดทำ IEP เขต 7 รุ่น 1
22/01/2018 ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการเมือง
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการวังน้ำเขียว
26/08/2018 ประชุมสนทนากลุ่มโครงการ
22/01/2018 ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการเรียนรวม
26/08/2018 แข่่งขันทักษะกลไกและเต้นแอร์โรบิคส์
26/08/2018 ประชุมมาตรการประหยัดพลังงาน
26/08/2018 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเอกสารอนุมัติคูปอง 60
26/08/2018 ประชุม สพฐ. สัญจร
26/08/2018 คำสั่งไปราชการ จัดบูธนิทรรศการ รพ
26/08/2018 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก Best Practices
26/08/2018 จัดนิทรรศการอาชาบำบัด
26/08/2018 ตอบรับเผยแพร่ นายทิวากร