You are here

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ เอกสาร
26/08/2018 อบรมครูผุ้ช่วย รุ่น 1
22/01/2018 ประชุมวางแผนแนวทางการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศ
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการ ลำทะเมนชัย
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการครบุรี
26/08/2018 วิทยากรคัดกรองคนพิการ เขต 4
22/01/2018 ประชุมสัมมนาโครงการนักกีฬาอนุชน
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการปักธงชัย
26/08/2018 ประชุมวิพากษ์และปรับเอกสารหลักสูตร
22/01/2018 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ชัยภูมิ
26/08/2018 สัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3
26/08/2018 คำสั่งไปราชการ อบรม Work system
26/08/2018 คำสังวันเข้าพรรษา 60
26/08/2018 นิเทศเรียนรวมติดตามการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา
26/08/2018 ตอบรับเผยแพร่ นางผกาพรรณ์
26/08/2018 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯ เจ็บป่วยเรื้อรัง
26/08/2018 แต่งตั้งครูกิตติศักดิ์ปฏิบัติหน้าที่รอง
26/08/2018 แต่งตั้งคณะกรรมการ วันมาฆบูชา
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการคง
26/08/2018 อบรมจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
26/08/2018 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
วันที่ เอกสาร
17/04/2020 วช2 แบบซักประวัติ
23/05/2020 วช7 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ศูนย์ฯใหญ่
16/04/2020 หลักสูตรสถานศึกษา สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช ๒๕๖๑
17/04/2020 วช5 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
23/05/2020 วช7.2 แผนห้องเรียนพิเศษ (กาย กิจ ฝึกพูด จิต)
17/04/2020 วช3 แบบคัดกรอง
23/05/2020 วช7 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) หน่วยบริการ
17/04/2020 วช1 ใบสมัครขอรับบริการ
17/04/2020 วช6 แบบแสดงเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพผู้เรีย
23/05/2020 วช8 บันทึกการปรับปรุงทบทวนแผน-IEP
17/04/2020 วช4 แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน-2563
23/05/2020 วช7.1 แผนการสอนห้องพิเศษ