You are here

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ เอกสาร
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการเมือง
26/08/2018 นิเทศเรียนรวมติดตามการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา
26/08/2018 วิทยากรจัดทำ IEP เขต 7 รุ่น 1
26/08/2018 ตอบรับเผยแพร่ นางผกาพรรณ์
26/08/2018 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯ เจ็บป่วยเรื้อรัง
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการครบุรี
26/08/2018 นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ กลุ่มเด็กป่วย
26/08/2018 วิทยากรคัดกรองคนพิการ เขต 4
26/08/2018 ตอบรับเผยแพร่ นางสาวอรทัย
26/08/2018 วิทยากร รพ.จิตเวช ครั้งที่ 9
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร หน่วยบริการปากช่อง
26/08/2018 ติดตามการออกนิเทศในจังหวัดนครราชสีมา
26/08/2018 วิทยากรให้ความรู้และคัดกรองปัญหาต่างๆ ในเด็กวัยเรียน
26/08/2018 ตอบรับเผยแพร่ นางจริญ
26/08/2018 ประชุมเสวนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร ศูนย์ฯ เขต 11
26/08/2018 ติดตามการออกนิเทศในเครือข่าย 11
26/08/2018 ร่วมลงนาม MOU
26/08/2018 ตอบรับเผยแพร่ นางบุญรัตน์
26/08/2018 แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวร เวร หน่วยบริการ เขต 4
วันที่ เอกสาร
23/05/2020 วช7 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ศูนย์ฯใหญ่
23/05/2020 วช7 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) หน่วยบริการ
23/05/2020 วช7.1 แผนการสอนห้องพิเศษ
23/05/2020 วช7.2 แผนห้องเรียนพิเศษ (กาย กิจ ฝึกพูด จิต)
23/05/2020 วช8 บันทึกการปรับปรุงทบทวนแผน-IEP
17/04/2020 วช1 ใบสมัครขอรับบริการ
17/04/2020 วช2 แบบซักประวัติ
17/04/2020 วช3 แบบคัดกรอง
17/04/2020 วช4 แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน-2563
17/04/2020 วช5 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
17/04/2020 วช6 แบบแสดงเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพผู้เรีย
16/04/2020 หลักสูตรสถานศึกษา สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช ๒๕๖๑