You are here

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ เลขที่หนังสือ เอกสาร
22/01/2018 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ชัยภูมิ
22/01/2018 ประชุมวางแผนแนวทางการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศ
22/01/2018 ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินกองทุน
22/01/2018 ไปสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
22/01/2018 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ ครั้งที่ 18
22/01/2018 ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
22/01/2018 ประชุมสัมมนาโครงการนักกีฬาอนุชน
22/01/2018 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ผอ.
22/01/2018 อบรมพัฒนาบุคลากรลูกจ้าง
22/01/2018 อบรมการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูด
22/01/2018 ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการเรียนรวม
02/03/2018 ที่ ๓๙๗/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๗๑/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๙๘/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๘๒/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการ พนักราชการ และลูกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๗๑/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามสายงานบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา
02/03/2018 ที่ ๔๐๐/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๙๙/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๙๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามสายงานบริหารงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา (แก้ไขเพิ่มเติม)
02/03/2018 ที่ ๐๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
วันที่ เอกสาร
16/04/2020 หลักสูตรสถานศึกษา สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช ๒๕๖๑
17/04/2020 วช1 ใบสมัครขอรับบริการ
17/04/2020 วช2 แบบซักประวัติ
17/04/2020 วช3 แบบคัดกรอง
17/04/2020 วช4 แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน-2563
17/04/2020 วช5 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
17/04/2020 วช6 แบบแสดงเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพผู้เรีย
23/05/2020 วช7 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ศูนย์ฯใหญ่
23/05/2020 วช7 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) หน่วยบริการ
23/05/2020 วช7.1 แผนการสอนห้องพิเศษ
23/05/2020 วช7.2 แผนห้องเรียนพิเศษ (กาย กิจ ฝึกพูด จิต)
23/05/2020 วช8 บันทึกการปรับปรุงทบทวนแผน-IEP