You are here

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ เลขที่หนังสือ เอกสาร
22/01/2018 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ผอ.
22/01/2018 อบรมพัฒนาบุคลากรลูกจ้าง
22/01/2018 อบรมการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูด
22/01/2018 ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการเรียนรวม
22/01/2018 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ชัยภูมิ
22/01/2018 ประชุมวางแผนแนวทางการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศ
22/01/2018 ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินกองทุน
22/01/2018 ไปสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
22/01/2018 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ ครั้งที่ 18
22/01/2018 ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
22/01/2018 ประชุมสัมมนาโครงการนักกีฬาอนุชน
02/03/2018 ที่ ๔๐๑/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ขาราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๖๖/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๔๐๒/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๖๗/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการ และพนักงานราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๔๐๓/๒๕๖๐ อนุญาตให้พนักงานราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๖๘/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๔๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๖๙/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๙๗/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างไปราชการ
วันที่ เอกสาร
16/04/2020 หลักสูตรสถานศึกษา สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช ๒๕๖๑
17/04/2020 วช1 ใบสมัครขอรับบริการ
17/04/2020 วช2 แบบซักประวัติ
17/04/2020 วช3 แบบคัดกรอง
17/04/2020 วช4 แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน-2563
17/04/2020 วช5 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
17/04/2020 วช6 แบบแสดงเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพผู้เรีย
23/05/2020 วช7.1 แผนการสอนห้องพิเศษ
23/05/2020 วช7.2 แผนห้องเรียนพิเศษ (กาย กิจ ฝึกพูด จิต)
23/05/2020 วช8 บันทึกการปรับปรุงทบทวนแผน-IEP
23/05/2020 วช7 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ศูนย์ฯใหญ่
23/05/2020 วช7 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) หน่วยบริการ