You are here

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ เอกสาร
30/01/2018 แบบสำรวจการส่งต่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
02/03/2018 แผนพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห่งชาติ
08/03/2018 คู่มือการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มEI
08/03/2018 บันทึกข้อตกลงร่วมมือการดูแลสุขภาพเด็กพิการ
08/03/2018 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษ
08/03/2018 คู่มือสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก
04/05/2018 วช1 ใบสมัครขอรับบริการ
04/05/2018 วช2 แบบซักประวัติ
15/05/2018 วช4 แบบคัดกรอง
16/05/2018 วช6 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
16/05/2018 วช8 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ศูนย์ฯใหญ่
16/05/2018 วช8.1 แผนการสอนห้องพิเศษ
16/05/2018 วช8.2 แผนห้องเรียนพิเศษ (กาย กิจ ฝึกพูด จิต)
16/05/2018 วช11 แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามแผน IEP (รอบ 6 เดือน)
07/06/2018 วช8 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) หน่วยบริการ
06/11/2018 บันทึกข้อความแจ้งผู้เรียนเสียชีวิต
06/11/2018 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา
06/11/2018 วช.10 บันทึกการปรับปรุงทบทวนแผน-IEP
28/01/2019 บันทึกข้อความส่งต่อภายใน
28/01/2019 บันทึกข้อความส่งต่อภายนอก
วันที่ เลขที่หนังสือ เอกสาร
22/01/2018 ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินกองทุน
22/01/2018 ไปสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
22/01/2018 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ ครั้งที่ 18
22/01/2018 ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
22/01/2018 ประชุมสัมมนาโครงการนักกีฬาอนุชน
22/01/2018 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ผอ.
22/01/2018 อบรมพัฒนาบุคลากรลูกจ้าง
22/01/2018 อบรมการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูด
22/01/2018 ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการเรียนรวม
22/01/2018 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ชัยภูมิ
22/01/2018 ประชุมวางแผนแนวทางการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศ
02/03/2018 ที่ ๓๘๗/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ (นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ)
02/03/2018 ที่ ๐๒๓/๒๕๖๑ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการ พนักราชการ และลูกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๘๖/๒๕๖๐ เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๘๓/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการ และลูกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลุกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๗๔/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๔๓/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๗๙/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ