You are here

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามสายงานบริหารงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา (แก้ไขเพิ่มเติม)

เลขหนังสือ: 
ที่ ๓๙๔/๒๕๖๐
กลุ่ม: 
คำสั่งศูนย์ฯ เขตฯ 11
วันที่: 
2 March 2018