You are here

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ เลขที่หนังสือ เอกสาร
01/08/2018 ที่ ๑๕๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามสายงานบริหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จ.นครราชสีมา
02/03/2018 ที่ ๗๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๔๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๔๐๓/๒๕๖๐ อนุญาตให้พนักงานราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๔๐๒/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๔๐๑/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ขาราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๔๐๐/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๙๘/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๙๗/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๙๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามสายงานบริหารงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา (แก้ไขเพิ่มเติม)
02/03/2018 ที่ ๓๙๒/๒๕๖๐ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ (นางมันทนา โพธิ์กัณฑ์ ตำแหน่งครู คศ.๒)
02/03/2018 ที่ ๓๙๑/๒๕๖๐ อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ (นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภา ตำแหน่งครู คศ.๒ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ)
02/03/2018 ที่ ๓๙๐/๒๕๖๐ อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๘๙/๒๕๖๐ อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ (นายประพันธ์ วงศ์คำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย)
02/03/2018 ที่ ๓๘๗/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ (นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ)
02/03/2018 ที่ ๓๘๖/๒๕๖๐ เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๘๓/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการ และลูกจ้างไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๗๙/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๗๔/๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
02/03/2018 ที่ ๓๗๑/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามสายงานบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ เอกสาร
08/05/2019 วช5 แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน-2562-ปรับปรุง
01/03/2019 สมุดรายงานผลการพัฒนานักเรียน 2561 - หน่วยบริการ
01/03/2019 สมุดรายงานผลการพัฒนานักเรียน 2561 - ศูนย์ฯใหญ่
24/02/2019 รายงานผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม IEP
28/01/2019 บันทึกข้อความส่งต่อภายใน
28/01/2019 บันทึกข้อความส่งต่อภายนอก
06/11/2018 บันทึกข้อความแจ้งผู้เรียนเสียชีวิต
06/11/2018 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา
04/05/2018 วช1 ใบสมัครขอรับบริการ
04/05/2018 วช2 แบบซักประวัติ
15/05/2018 วช4 แบบคัดกรอง
16/05/2018 วช6 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
16/05/2018 วช8 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ศูนย์ฯใหญ่
07/06/2018 วช8 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) หน่วยบริการ
16/05/2018 วช8.2 แผนห้องเรียนพิเศษ (กาย กิจ ฝึกพูด จิต)
16/05/2018 วช8.1 แผนการสอนห้องพิเศษ
06/11/2018 วช.10 บันทึกการปรับปรุงทบทวนแผน-IEP
16/05/2018 วช11 แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามแผน IEP (รอบ 6 เดือน)
08/03/2018 บันทึกข้อตกลงร่วมมือการดูแลสุขภาพเด็กพิการ
08/03/2018 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษ