You are here

ข่าวประกาศ

วันที่ เรื่อง
25/02/2020 ผลการใช้สมุดภาพสื่อสารฉบับคุณหนูพัฒนาทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (นายวรพล ธุลีจันทร์)
03/06/2019 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ)
03/06/2019 รายงานการบริหารการจัดการสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้รูปแบบกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ)
04/04/2019 การพัฒนาชุดกิจกรรมการให้สิ่งเร้าผ่านระบบการรับความรู้สึกหลายชนิดในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีภาวะบกพร่องของการรับรู้และบูรณาการประสาทความรู้สึก (SPD) (นางสาวจิรดา นันตาเวียง)
01/04/2019 การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน)
08/01/2019 การศึกษาการศึกษาความสามารถในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้านการหยิบจับสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่รับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการประทาย (นางมุกดา จ้อจันทึก)
01/01/2019 ผลการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีอายุ 0-7 ปี โดย การใช้กิจกรรมศิลปะบำบัด ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (นายวรพล ธุลีจันทร์)
15/06/2018 การพัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมการสัมผัสสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องการทางการเห็น ปีการศึกษา 2561 (นายฐาปนา คำสมัย)
28/03/2018 รายงานผลการศึกษาความสามารถด้านการรับรู้และบูรณาการประสาทความรู้สึกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมอาชาบำบัด (นางสาวจิรดา นันตาเวียง)