You are here

ผลการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีอายุ 0-7 ปี โดย การใช้กิจกรรมศิลปะบำบัด ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (นายวรพล ธุลีจันทร์)

วันที่: 
1 January 2019
ประเภท: 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานวิชาการของ: 
ดร.วรพล ธุลีจันทร์