You are here

การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน)

การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่: 
1 April 2019
ประเภท: 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานวิชาการของ: 
ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน