You are here

การพัฒนาชุดกิจกรรมการให้สิ่งเร้าผ่านระบบการรับความรู้สึกหลายชนิดในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีภาวะบกพร่องของการรับรู้และบูรณาการประสาทความรู้สึก (SPD) (นางสาวจิรดา นันตาเวียง)