You are here

รายงานผลการศึกษาความสามารถด้านการรับรู้และบูรณาการประสาทความรู้สึกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมอาชาบำบัด (นางสาวจิรดา นันตาเวียง)

รายงานผลการศึกษาความสามารถด้านการรับรู้และบูรณาการประสาทความรู้สึกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมอาชาบำบัด (นางสาวจิรดา นันตาเวียง)

วันที่: 
28 March 2018
ประเภท: 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ