You are here

โครงการอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนนักเรียนที่มีความพร่องทางการเห็น เรื่องการใช้สื่อและชุดอุปกรณ์ ICT โรงเรียนประชารัฐ

ร่วมโครงการอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนนักเรียนที่มีความพร่องทางการเห็น เรื่องการใช้สื่อและชุดอุปกรณ์ ICT  โรงเรียนประชารัฐ

       ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนนักเรียนที่มีความพร่องทางการเห็น เรื่องการใช้สื่อและชุดอุปกรณ์ ICT  โรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓  มีนาคม ๒๕๖๑  ณ สำนักหอสมุดเบญญาลัย  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่: 
22 March 2018
ร่วมโครงการอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนนักเรียนที่มีความพร่องทางการเห็น เรื่องการใช้สื่อและชุดอุปกรณ์ ICT  โรงเรียนประชารัฐ
ร่วมโครงการอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนนักเรียนที่มีความพร่องทางการเห็น เรื่องการใช้สื่อและชุดอุปกรณ์ ICT  โรงเรียนประชารัฐ
ร่วมโครงการอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนนักเรียนที่มีความพร่องทางการเห็น เรื่องการใช้สื่อและชุดอุปกรณ์ ICT  โรงเรียนประชารัฐ
ร่วมโครงการอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนนักเรียนที่มีความพร่องทางการเห็น เรื่องการใช้สื่อและชุดอุปกรณ์ ICT  โรงเรียนประชารัฐ