You are here

โครงการยมราช เดิน - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา

โครงการยมราช เดิน - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา

       ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๓๐ น นาย วิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยมราช เดิน  - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา  โดยมีนายรังสิสวุฒิ   สุวรรณ์โรจน  ผอ.ศกศ.๑๑ จ.นครราชสีมาและบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ยมราช  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

วันที่: 
11 March 2018
โครงการยมราช เดิน - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา
โครงการยมราช เดิน - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา
โครงการยมราช เดิน - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา
โครงการยมราช เดิน - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา
โครงการยมราช เดิน - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา
โครงการยมราช เดิน - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา
โครงการยมราช เดิน - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา
โครงการยมราช เดิน - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา
โครงการยมราช เดิน - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา
โครงการยมราช เดิน - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา
โครงการยมราช เดิน - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา
โครงการยมราช เดิน - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา
โครงการยมราช เดิน - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา
โครงการยมราช เดิน - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา
โครงการยมราช เดิน - วิ่ง สร้างกุศลเพื่อการศึกษา