You are here

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.จอหอ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

นำคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.จอหอ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

8 เม.ย. 63 13.30 น. ครูบุคลากร ศกศ.11 นม. นำคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.จอหอ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ณ พื้นที่ภายในอาคารเรียนและพื้นที่บริเวณโดยรอบศูนย์ฯ เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา

วันที่: 
8 April 2020
นำคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.จอหอ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
นำคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.จอหอ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
นำคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.จอหอ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
นำคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.จอหอ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
นำคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.จอหอ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
นำคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.จอหอ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
นำคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.จอหอ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
นำคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.จอหอ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
นำคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.จอหอ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)