You are here

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ต้อนรับพี่ๆกลุ่ม "SHARE" ปี2 ที่นำปัจจัยพื้นฐานมาให้เด็กๆ

ต้อนรับพี่ๆกลุ่ม "SHARE" ปี2 ที่นำปัจจัยพื้นฐานมาให้เด็กๆ

     ในวันที่ 30 มี.ค. 62 ครู บุคลากร ศกศ.นม.11 หน่วยบริการปากช่อง ต้อนรับพี่ๆกลุ่ม "SHARE" ปี2 ที่นำปัจจัยพื้นฐานมาให้เด็กๆและช่วยทาสีรั่วสนามกระตุ้นประสาท  

วันที่: 
30 March 2019
ต้อนรับพี่ๆกลุ่ม "SHARE" ปี2 ที่นำปัจจัยพื้นฐานมาให้เด็กๆ
ต้อนรับพี่ๆกลุ่ม "SHARE" ปี2 ที่นำปัจจัยพื้นฐานมาให้เด็กๆ
ต้อนรับพี่ๆกลุ่ม "SHARE" ปี2 ที่นำปัจจัยพื้นฐานมาให้เด็กๆ
ต้อนรับพี่ๆกลุ่ม "SHARE" ปี2 ที่นำปัจจัยพื้นฐานมาให้เด็กๆ
ต้อนรับพี่ๆกลุ่ม "SHARE" ปี2 ที่นำปัจจัยพื้นฐานมาให้เด็กๆ
ต้อนรับพี่ๆกลุ่ม "SHARE" ปี2 ที่นำปัจจัยพื้นฐานมาให้เด็กๆ
ต้อนรับพี่ๆกลุ่ม "SHARE" ปี2 ที่นำปัจจัยพื้นฐานมาให้เด็กๆ
ต้อนรับพี่ๆกลุ่ม "SHARE" ปี2 ที่นำปัจจัยพื้นฐานมาให้เด็กๆ
ต้อนรับพี่ๆกลุ่ม "SHARE" ปี2 ที่นำปัจจัยพื้นฐานมาให้เด็กๆ