You are here

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และกบอ.คง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และกบอ.คง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

       ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภา ตำแหน่ง ครูคศ.๒ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายธงชัย ปุ่นประโคน หัวหน้าหน่วยบริการคง นางสาวจรัส เขตชมภู บุคลากรหน่วยบริการคง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และกบอ.คง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคงคนครพิทักษ์ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอคง โดยมีนายพัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคงเป็นประธานในการประชุม

วันที่: 
28 February 2018
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และกบอ.คง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และกบอ.คง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และกบอ.คง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑