You are here

ร่วมประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ที่ขอรับการสนันสนุนจากกองทุนฯและการกู้ยืมเงินจากคนพิการเพื่อนำไปประกอบอาชีพ โดยมี นายอนันต์ ดนตรี พมจ.นครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.นครราชสีมา

วันที่: 
6 August 2018
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ