You are here

ร่วมประชุมกรมการ หน.ส่วนราชการ จ.นม.

ร่วมประชุมกรมการ หน.ส่วนราชการ จ.นม.

วันที่ 31 ม.ค. 62 ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ รอง ผอ.ศกศ.11 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ศกศ.11 ร่วมประชุมกรมการ หน.ส่วนราชการ จ.นม. และกล่าวรายงานในการมอบเกียรติบัตรให้ นางชัญญานุช สุรฉัตร คกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ฯ ที่ให้การสนับสนุนสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับศูนย์ฯ(เก้าอี้พนักพิงปรับสรีระและม้าโยกไฟฟ้า) โดย ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล เป็นตัวแทนในการรับมอบจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วันที่: 
31 January 2019
ร่วมประชุมกรมการ หน.ส่วนราชการ จ.นม.
ร่วมประชุมกรมการ หน.ส่วนราชการ จ.นม.
ร่วมประชุมกรมการ หน.ส่วนราชการ จ.นม.
ร่วมประชุมกรมการ หน.ส่วนราชการ จ.นม.