You are here

รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ

รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ

     เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 61 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมต้อนรับ พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ มอบปัจจัยพื้นฐาน เงินสนับสนุน และเลี้ยงอาหารกลางวัน การให้บริการการตรวจสุขภาพ การออกร้านและการแสดงดนตรี พร้อมกับให้กำลังใจ ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ 131 ปี ณ โดมเอนกประสงค์ ศูนย์ฯ เขตฯ 11

วันที่: 
31 July 2018
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ
รร.จปร. ร่วมพัฒนาเด็กพิเศษ