You are here

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และมอบขนม สิ่งของให้กับนักเรียน

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และมอบขนม สิ่งของให้กับนักเรียน

       ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสุรพันธ์  ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และมอบขนม สิ่งของให้กับนักเรียน โดยมี ดร.รังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑  และ ดร.ทวีทรัพย์  นามเกียรติ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑  พร้อมคณะ ครู บุคลากร หน่วยบริการเขต ๔ ให้การต้อนรับ

วันที่: 
21 March 2018
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และมอบขนม สิ่งของให้กับนักเรียน
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และมอบขนม สิ่งของให้กับนักเรียน
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และมอบขนม สิ่งของให้กับนักเรียน
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และมอบขนม สิ่งของให้กับนักเรียน
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และมอบขนม สิ่งของให้กับนักเรียน
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และมอบขนม สิ่งของให้กับนักเรียน
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และมอบขนม สิ่งของให้กับนักเรียน
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และมอบขนม สิ่งของให้กับนักเรียน
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และมอบขนม สิ่งของให้กับนักเรียน
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และมอบขนม สิ่งของให้กับนักเรียน