You are here

การสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จ.นครราชสีมา

วันอังคารที่ 7 ส.ค. 61 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมติดตามการส่งต่อและรายงานผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จ.นครราชสีมาโดยมีภาคีเครือข่ายจาก จนท.สาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และครูบุคลากรศูนย์ฯ เขตฯ 11 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโคราช อาคารสิริวิทยาทร ศูนย์ฯ เขตฯ 11

วันที่: 
7 August 2018
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จ.นครราชสีมา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จ.นครราชสีมา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จ.นครราชสีมา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จ.นครราชสีมา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จ.นครราชสีมา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จ.นครราชสีมา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จ.นครราชสีมา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จ.นครราชสีมา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จ.นครราชสีมา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จ.นครราชสีมา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จ.นครราชสีมา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จ.นครราชสีมา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จ.นครราชสีมา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จ.นครราชสีมา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จ.นครราชสีมา