แนวทางการจัดการเรียนการสอน สพฐ. ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ประกาศ เรื่องการขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2563
วันจักรี
สมัครเรียนออนไลน์
ประกาศรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศกศ.11 จ. นครราชสีมา กิจกรรมบริการซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็นแก่คนพิการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการการซ่อมแซมและปรับปรุงเก้าอี้ล้อเข็นในกับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
วันที่: 19/03/2021
อ่าน: 41
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ด.ญ.กัญญารัตน์ หอมกระโทก พิการทางสติปัญญา ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง อาศัยอยู่กับ 2 ตา ยาย
วันที่: 18/03/2021
อ่าน: 43
ศกศ.11 จ.นครราชสรมา ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น เด็กชายเสาวพัฒน์ เสาวพันธ์ นร.ศกศ.11 นม. หน่วยบริการโนนแดง
วันที่: 18/03/2021
อ่าน: 45
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา มอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น นายเสกสรร สีสุขพะเนา นร.ศกศ.11 นม. หน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ
วันที่: 18/03/2021
อ่าน: 44
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
วันที่: 17/02/2021
อ่าน: 71
ผอ. ศกศ.11 จ.นครราชสีมา เป็นวิทยากรประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอภิปราบในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาแนวทางการคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษ เขตสุขภาพที่ 9"
วันที่: 21/12/2020
อ่าน: 95

สื่อประชาสัมพันธ์

Embedded thumbnail for ศกศ.11 จ.นม. | ข่าวรอบรั้ว ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563
ศกศ.11 จ.นม. | ข่าวรอบรั้ว ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563
Embedded thumbnail for สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกันยายน 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกันยายน 2563
Embedded thumbnail for ศกศ.11 จ.นม. | ข่าวรอบรั้ว ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2563
ศกศ.11 จ.นม. | ข่าวรอบรั้ว ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2563
Embedded thumbnail for การใส่ ถอด ทิ้ง หน้ากากอนามัย (ภาษามือ)
การใส่ ถอด ทิ้ง หน้ากากอนามัย (ภาษามือ)
Embedded thumbnail for การล้างมือ 7 ขั้นตอน (ภาษามือ)
การล้างมือ 7 ขั้นตอน (ภาษามือ)
Embedded thumbnail for การป้องกันไวรัสCOVID-19 (ภาษามือ)
การป้องกันไวรัสCOVID-19 (ภาษามือ)

คลังความรู้ สำหรับผู้ปกครองนำไปฝึกบุตร-หลาน ขณะอยู่ที่บ้าน

ข่าวประกาศ

วันที่ เรื่อง
25/02/2020 ผลการใช้สมุดภาพสื่อสารฉบับคุณหนูพัฒนาทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (นายวรพล ธุลีจันทร์)
03/06/2019 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ)
03/06/2019 รายงานการบริหารการจัดการสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้รูปแบบกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ)
04/04/2019 การพัฒนาชุดกิจกรรมการให้สิ่งเร้าผ่านระบบการรับความรู้สึกหลายชนิดในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีภาวะบกพร่องของการรับรู้และบูรณาการประสาทความรู้สึก (SPD) (นางสาวจิรดา นันตาเวียง)
01/04/2019 การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน)
08/01/2019 การศึกษาการศึกษาความสามารถในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้านการหยิบจับสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่รับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการประทาย (นางมุกดา จ้อจันทึก)
01/01/2019 ผลการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีอายุ 0-7 ปี โดย การใช้กิจกรรมศิลปะบำบัด ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (นายวรพล ธุลีจันทร์)
15/06/2018 การพัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมการสัมผัสสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องการทางการเห็น ปีการศึกษา 2561 (นายฐาปนา คำสมัย)
28/03/2018 รายงานผลการศึกษาความสามารถด้านการรับรู้และบูรณาการประสาทความรู้สึกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมอาชาบำบัด (นางสาวจิรดา นันตาเวียง)