แนวทางการจัดการเรียนการสอน สพฐ. ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ประกาศ เรื่องการขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2563
วันจักรี
สมัครเรียนออนไลน์
ประกาศรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ. ศกศ.11 จ.นครราชสีมา เป็นวิทยากรประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอภิปราบในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาแนวทางการคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษ เขตสุขภาพที่ 9"
วันที่: 21/12/2020
อ่าน: 18
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาพาน้องท่องโลกกว้าง ปีที่ 4
วันที่: 16/11/2020
อ่าน: 71
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมฐานเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่ห้องเรียนสาขาประเภทความพิการและห้องเรียนพิเศษ (OPEN HOUSE)
วันที่: 15/11/2020
อ่าน: 70
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
วันที่: 12/11/2020
อ่าน: 69
ผอ. ศกศ.11 จ.นครราชสีมา เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่: 10/11/2020
อ่าน: 70
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนพิการน้ำท่วม ในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง
วันที่: 30/10/2020
อ่าน: 25

สื่อประชาสัมพันธ์

Embedded thumbnail for ศกศ.11 จ.นม. | ข่าวรอบรั้ว ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563
ศกศ.11 จ.นม. | ข่าวรอบรั้ว ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563
Embedded thumbnail for สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกันยายน 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกันยายน 2563
Embedded thumbnail for ศกศ.11 จ.นม. | ข่าวรอบรั้ว ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2563
ศกศ.11 จ.นม. | ข่าวรอบรั้ว ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2563
Embedded thumbnail for การใส่ ถอด ทิ้ง หน้ากากอนามัย (ภาษามือ)
การใส่ ถอด ทิ้ง หน้ากากอนามัย (ภาษามือ)
Embedded thumbnail for การล้างมือ 7 ขั้นตอน (ภาษามือ)
การล้างมือ 7 ขั้นตอน (ภาษามือ)
Embedded thumbnail for การป้องกันไวรัสCOVID-19 (ภาษามือ)
การป้องกันไวรัสCOVID-19 (ภาษามือ)

คลังความรู้ สำหรับผู้ปกครองนำไปฝึกบุตร-หลาน ขณะอยู่ที่บ้าน

ข่าวประกาศ

วันที่ เรื่อง
25/02/2020 ผลการใช้สมุดภาพสื่อสารฉบับคุณหนูพัฒนาทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (นายวรพล ธุลีจันทร์)
03/06/2019 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ)
03/06/2019 รายงานการบริหารการจัดการสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้รูปแบบกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ)
04/04/2019 การพัฒนาชุดกิจกรรมการให้สิ่งเร้าผ่านระบบการรับความรู้สึกหลายชนิดในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีภาวะบกพร่องของการรับรู้และบูรณาการประสาทความรู้สึก (SPD) (นางสาวจิรดา นันตาเวียง)
01/04/2019 การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน)
08/01/2019 การศึกษาการศึกษาความสามารถในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้านการหยิบจับสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่รับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการประทาย (นางมุกดา จ้อจันทึก)
01/01/2019 ผลการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีอายุ 0-7 ปี โดย การใช้กิจกรรมศิลปะบำบัด ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (นายวรพล ธุลีจันทร์)
15/06/2018 การพัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมการสัมผัสสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องการทางการเห็น ปีการศึกษา 2561 (นายฐาปนา คำสมัย)
28/03/2018 รายงานผลการศึกษาความสามารถด้านการรับรู้และบูรณาการประสาทความรู้สึกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมอาชาบำบัด (นางสาวจิรดา นันตาเวียง)